free
hit counter

มีกิน ส บ า ย ไป ต ล อ ดปี มีเ งิ นและโช ค ก้ อ นโ ต จ น บ้ านข้างๆอิ จ ฉ า

วันศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 873 ครั้ง)

 

 

ค น ที่ เ กิ ดวันศุกร์

 

ท่านอาจจะเจอกับเรื่องวุ่นวายลำ บ ากมานานกว่า 10 ปีแล้ว ช่วงนี้จะเป็นช่วงขาขึ้นจะมีงานเข้ามาให้ทำเย อ ะมาก

 

มีคนคอยเข้ามา ให้การสนั บ สนุนช่ว บ เหลือ มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ

 

ฐานะดีการเงิ นก็จะดีต ามไปด้วยเช่นกัน ที่สำคัญคนวันศุกร์ ยังมีเกณฑ์จะถูกร างวั ล ใหญ่ได้จับเงิuมหาศา ล เ ล ยด้วย ทำให้ครอ บ ครัวสุขสบาย ตั้งตัวได้อยู่ อ ย่ า ง มีความสุข

 

ค น ที่ เ กิ ดวันอาทิตย์

 

พย าย ามอย่ าไว้ใจใครง่ายเกินไป ทางที่ดีให้เวลาเป็นตัวช่วยในการ พิ จ า ร ณ า คนด้วยจะดีกว่าทำให้ได้เห็นนิสัยที่แ ท้จริงของคนไ ด้ หากรี บตัดสินใจ

 

อะไรเร็วเกินไปคนที่จะเ สี ยใจผิดห วั งก็จะเป็นคุณเองปัญห าต่าง ๆจะเข้ามาเพราะความใ จร้อนของคุณ และพอผ่านกันย ายน 2562

 

นี้ไปแ ล้วชีวิตจะดีขึ้นมาก ๆ มีคนคอยเข้ามาช่วยเหลือ การงานโดดเด่นมาก ส่วน ศั ต รู ที่คิด

 

ไม่ดีกับคุณก็เริ่มจะแ พ้ภั ยตัวเองไปทีละราย ๆ สุดท้ายก็ ห ายไปจากชีวิตคุณเ อ ง

 

ค น ที่ เ กิ ดวันอังคาร

 

มีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืีจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมากกว่าคุณ และคนวันอังคารยังมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์คอยคุ้มครนงอยู่ อี ก ด้ ว ย

 

มีเกณฑ์จะมีข่ าวดีเกี่ยวกั บ การเงิ นการงาน ให้คุณได้ชื่นใจ และยังมีเกณฑ์จะได้รับโช ค ก้อนโตจากกา รเสี่ยງดว ง อี กด้ วยน ะ

 

ค น ที่ เ กิ ดวันเสาร์

 

ดูอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งนะใครทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกใ จ เอาเ สี ยเลย จนสุดท้ายก็เครี ย ดมาก ปวดหั ว แต่ ว่ า พ อม า ถึงช่วงนี้แล้วชีวิตจะเจอแ ต่เรื่องดี ๆ

 

มีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งເงินเดือนขึ้น มีเงิ น ท อ ง ไ ห ล เข้ามามากมาย แล้วก็ยังมีโช คด้านการ เสี่ ยง กับ ล็ อ ตเ ต อ ร์รี่อีก ด้ ว ย นะ

 

ที่มา khao hong