free
hit counter

หลัง พ้ น16พฤศจิก า ย น มีโ ช คใหญ่ไว้ให้รับกับ5 วันเกิ ดนี้ บุญเก่าห นุ นชีวิต รุ่งเ รื อ ง ร ว ย สุ ดๆ

วันศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 9,907 ครั้ง)

 

คนที่ เ กิ ด วั น อาทิตย์

ช่วงเวลานี้ใน ที่ทำงานอาจเกิ ด การเปลี่ยนแปลงในเ รื่ อ งของงาน ให้สำรองเงิ นทุนไว้ให้ดี อ ย่ าป ร ะ มาท

 

ทั้งคนทำงาน ส่วนตัวคนค้าขาย และ พนักงานบริษัท แต่หลัง 16 พฤศจิกาเป็นต้นไปจ นถึงปีใหม่

 

คุณจะได้พบ กับนายทุน หรือผู้สนับสนุน ด้านการเงิ นที่ดี ทำให้คุณมีกำลังใจที่จะคิดและจัดทำแผนธุรกิจ ได้อย่ า งคล่องตัว

 

ให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ ด วงท่านมีเกณฑ์สูง ที่จะถูกร า งวัลหลักแสน มีเงิ นเอาไป ใช้ห นี้ใช้สิน ชีวิตไม่ต้อง ติดค้ า งใครอีกแถมมีเงิ นเหลือเก็ บก้อนโต

 

บุญเก่าที่เคยทำสร้ า งมาจะหนุนให้ ค้าขายง่ายกำไรดี มีเงิ นเก็ บมา กขึ้น กว่าทุกปีที่ผ่านมา จะทำงานอะไร ไม่ว่าทำงาน บริษัทเอ กชน

 

รับราชการ ป ร ะ กอบอาชีพส่วนตัวก็รุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า อ่ า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล ให้โ ชคเข้าข้ า งเผื่อเพื่อน ที่เกิ ด วันเดียวกับท่าน

 

คนที่ เ กิ ด วั น เสาร์

 

การทำงานในปีนี้ค่อนข้ า งเหน็ดเหนื่ อ ยมี อุ ป ส ร ร ค ค่อนข้ า งมา ก มีคนนำปัญหาเข้ามา ให้คุณต้องแก้อ ย่ า งไม่หยุดหย่อนแ ละควร ร ะ วั งคำพูดตัวเองให้มา ก พูดอะไร ไม่คิดก่อน อาจ นำเ รื่ อ งไม่ดี มาใส่ตัวได้

 

และหลัง 16 พฤศจิกายนเป็นต้นไป คุณจะได้เข้าร่วมอบรม ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เป็นช่วงที่คุณจะ มีความก้าวหน้า ขึ้นไปอีกขั้น แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้ โ ชคลาภจา กการ เ สี่ ยง โ ช ค หา กเจอคนขายล็อ ตเตอรี่

 

ที่มาเร่ขายแถว โรงจำนำ ลองหยิบมาสักใ บ ด วงท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกร า งวัลหลักแสน ถึงหลักล้าน เอาเงิ นนั้น ไปตั้งตัว

 

ปลดห นี้ ปลดสิน มีเงิ นซื้อรถ มีเงิ นปลูก บ้านหลังใหญ่ ครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ลำบา กอีกต่อไป

 

แถม ด วงชะต าปี 63 นี้ทั้งปี ด วงชะต า จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศท า งที่ดี มีเกณฑ์รับทรัพย์รับโ ชคตลอ ดปี มีเกณฑ์ปลดห นี้ ก้อนใหญ่สำเร็จในปีนี้ บุญเก่า ที่เคยทำเคน สร้ า งมา

 

หนุนให้ค้าขายง่าย กำไรดีมีเงิ นเก็ บมา กขึ้นกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา จะทำงานอะไรไม่ว่าทำงาน รับราชการหรือป ร ะ กอบ

 

อาชีพส่วนตัว ก็รุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า อ่ า นแล้วดีแ ชร์ ร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อน ที่เกิ ด วันเดียวกับท่าน ส า ธุ

 

คนที่ เ กิ ด วั น ศุกร์

 

ช่วงนี้ทำอะไร อ ย่ า เพิ่งนิ่งนอนใจไปไว้ใจใครมา ก s ะวั งจะถูกใส่ร้ าย ใส่ความ หรือคู่แข่งอยู่ใกล้ตัว คอย ขั ดข ว า ง

 

ทำให้คุณทำอะไร ก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ แถมเ รื่ อ งที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำในช่วงนี้ มีเกณฑ์ต้องล่าช้า แต่ได้ไปแน่นอน

 

โดยเฉพาะช่วงหลัง 17 พฤศจิกา เป็นต้นไป ชายสูงวัยกว่าผิวขาว สูงโปร่งที่เป็นลูกครึ่ง หรือชาวต่ า งชาติเลยจะนำพาความสำเร็จ

 

เข้ามาให้คุณ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้ โ ชคลาภจา กการเ สี่ ย ง โ ช ค หา กเจอคนขายล็อ ตเตอรี่ ที่เร่ขายใกล้ไปรณีย์

 

ลองหยิบ มาสักใบ ด ว ง ท่านมีเกณฑ์สูง จะถูกร า งวัลหลักล้าน เอาเงิ นนั้น ไปตั้งตัว ปลดห นี้ปลดสิน ออ กรถใหม่ ป้ายแดงได้เลย

 

แถม ด วง ชะต าปี 2563 นี้ทั้งปี ด วงชะต าจะค่อย ไปในทิศท า งที่ดี มีเกณฑ์ รับทรัพย์รับโ ชค ตลอ ดปี มีเกณฑ์ปลดห นี้ ก้อนใหญ่ สำเร็จในปีนี้ บุญเก่าที่เคยทำเคยสร้ า งมา

 

หนุนให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า ร่ำรวยเงิ นทองอ่ า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อน ที่เกิ ด วันเดียวกับท่าน ส า ธุ

 

คนที่ เ กิ ด วั น พุธ

ท่านใดที่กำลังคิดทำเป้าหมายใหญ่ ในชีวิตขณะนี้แนะว่าอ ย่ าเพิ่งวู่วาม ใจร้อน ขอคำปรึกษาจา กผู้ใหญ่สักหน่อยจะดี

 

เพราะจะได้เกิ ด ค ว า ม ผิ ดพลาดน้อยที่สุด เพราะหา กผิ ด พ ล า ดมา คุณอาจตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ย า กลำบา กได้

 

แต่หลัง 16 พฤศจิกาเป็นต้นไป จ นถึงต้นปีหน้า จะได้ซื้อสินทรัพย์ชิ้นใหม่ให้ตัวเอง แถมมีเกณฑ์ ได้รับข่าวดี ที่รอคอยมานานและเป็นข่าวดีที่ทำให้คุณมีค ว า มสุขมา กๆ

 

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจา กการ เ สี่ ย ง โ ช ค หา กได้เจอคนขายล็อ ตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้ร้านสะดวกซื้อ ให้สุ่มหยิบมาสักใบ ด วงท่านมีเกณฑ์สูงที่จะถูกร า งวัลหลักแสน

 

มีเงิ นไปจ่ายห นี้จ่ายสินได้แ บ บเหลือๆ และยังซื้อของเป็นร า งวัลชีวิต ให้ตัวเองได้อ ย่ า งสบายใ จ แถมมีเงิ นเก็ บก้อนโต

 

แถม ด วงชะต าปี 63 ทั้งปี ด วงชะต าจะค่อยเปลี่ยนแปลงไปในทิศท า งที่ดี มีเกณฑ์ รับทรัพย์รับโ ชคตลอ ดปี มีเกณฑ์ปลดห นี้ก้อนใหญ่ บุญเก่าที่เคยทำเคยสร้ า งมา หนุนให้ค้าขายง่าย

 

กำไรดี มีเงิ นเก็ บมา กขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา จะทำงานอะไรไม่ว่าทำงานบริษัทเอ กชน รับราชการป ร ะ กอบอาชีพส่วนตัวก็จะรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า อ่ า นแล้วดีแ ชร์ ร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อน ที่เกิ ด วันเดียวกับท่าน ส า ธุ

 

คนที่ เ กิ ด วั น พฤหัสบดี

 

ช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณต้องทำงานหนักจ น ไม่มีเวลาให้กับคนรอบข้ า งและครอบครัว ให้ s ะวั ง ปั ญ ห า จา กค ว า มห่ า งเหินที่จะต ามมา

 

ควรรีบปรับค ว า มเข้าใจกันโดยเร็วจะดี อ ย่ าปล่อยให้เนิ่นนาน จ นย า กจะแก้ไข แต่หลัง 16 พฤศจิกาเป็นต้นไป

 

มีโอ กาสได้เจอ กับมิตรสหา ยใหม่ๆ เป็นคนที่มีผิวขาว หน้าต าดีดูภูมิฐาน มีความเป็นผู้ใหญ่ เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือในย ามลำบา ก

 

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้ โ ชคลาภจา กการ เ สี่ ย ง โ ช ค หา กเจอคนขายล็อ ตเตอรี่ ที่เร่ขายใกล้ธนาคารลองหยิบดูสักใ บ ด วงท่าน

 

มีเกณฑ์สูง จะถูกร า งวัลหลักแสน มีเงิ นก้อนโต เก็ บในบัญชี มีเงิ นดาวน์รถ มีเงิ นดาวน์บ้าน หรือคอนโดได้เลย

 

และหลังพ้น 16 พฤศจิกา เป็นต้นไป ด วงชะต าจะค่อย ไปในทิศท า งที่ดี มีเกณฑ์รับทรัพย์รับโ ชคตลอ ดปี 62 มีเกณฑ์ปลดห นี้ก้อนใหญ่ สำเร็จในปีนี้ บุญเก่าที่เคยทำเคยสร้ า งมา หนุนให้

 

ค้าขายง่ายกำไรดี มีเงิ นเก็ บมา กขึ้น กว่าทุกปีที่ผ่านมา จะทำงานบริษัทเอ กชนหรือรับราชการก็รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า อ่ า นแล้วดีแ ชร์ ร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อน ที่เกิ ด วันเดียวกับท่าน ส า ธุ บุ ญ เ ท อ ญ

 

ที่มา nong yim phi yim